loading

Πολιτική απορρήτου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο
    Η 
bronzallure.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικούεμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας γιατην προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση τωνυπηρεσιών αυτών.

Εφαρμοστέοδίκαιο και λοιποί όροι
    Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσειςχρήσης του παρόντος Δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγήή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιοτης ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
    Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρωνκαταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται απότο παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
    Το παρόν αποτελεί τη συνολικήσυμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων καιυπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρωναυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάνδεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
    Εκτός των ρητά αναφερόμενωνεξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το λογότυπο 
Bronzallure,τα σήματα κατατεθέν “Bronzallure Greece Jewellery”και “Be Different!!!”, όλο τοπεριεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων τωναρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του bronzallure.gr,κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Δικτυακού αυτού τόπου καιπροστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τουευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεδύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής,τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", ναμεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
     Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες πουαναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματατων αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων,αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείςαυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Εγγραφή 
    Για να ολοκληρώσουν μια αγορά στηνιστοσελίδα, η εγγραφή είναι απαραίτητη. Η διαδικασία για να εγγραφείτε στηνιστοσελίδα απαιτεί τη συμπλήρωση σε ηλεκτρονική μορφή, με τα πεδία που πρέπεινα ολοκληρωθούν με τις προσωπικές πληροφορίες και 
e-mailδιεύθυνση του Πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωναμε τους ισχύοντες νόμους για την Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μετά τηνεγγραφή, ο Πελάτης θα έχει έναν προσωπικό λογαριασμό που μπορεί να προσεγγιστείμέσω ενός όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, τα οποία είναι αυστηρόςεμπιστευτικά.
    Η ανάθεση των εν λόγω πληροφοριώνεγγυάται την ανωνυμία για τον Πελάτη.
 Εναπόκειταιστον Πελάτη να μην αποκαλύπτει τον κωδικό πρόσβασης σε τρίτους για οποιοδήποτελόγο.
    Ο Πελάτης θα ευθύνεται για τυχόνπαράτυπες ενέργειες και τη συμπεριφορά ή τα οποία είναι κατά τους ισχύοντεςνόμους και κανονισμούς ή τους παρόντες Γενικούς Όρους που διαπράττονται απόοποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον προσωπικό λογαριασμό στη θέση τους. Ο πελάτηςοφείλει να ενημερώσει αμέσως 
 την bronzallure.gr για τυχόν κλοπή, απώλεια ή κακή τοποθέτηση του κωδικού πρόσβασης, καθώς καιοποιαδήποτε εσφαλμένη χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασης από τρίτους.

Παροχή και χρήση email 
    Η διαδικασία παροχής και χρήσηςηλεκτρονικής διεύθυνσης από το Δίκτυο προς τους επισκέπτες / χρήστες τωνυπηρεσιών του διέπεται από τους όρους του παρόντος.
 Εάνκάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλούμε ναμην ενεργοποιήσει τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το Δίκτυο.
    Ο επισκέπτης / χρήστης, αφούυποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα και ένακωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.
    Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσηςπου παρέχεται από το Δίκτυο είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση της και γιατο περιεχόμενο των μηνυμάτων του και το Δίκτυο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ναφέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικήςδιεύθυνσης από τον κάτοχο. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο Δίκτυοοποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο χωρίς εξουσιοδότησηκαθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού τουλογαριασμού.
    
 ΤοΔίκτυο δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονταιαπό τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρονικήςδιεύθυνσης. Το Δίκτυο διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσειςκαι μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στουςκατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούνκάτι τέτοιο.
   
 ΤοΔίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο πρόσωπο από την παροχήηλεκτρονικής διεύθυνσης ή να διακόπτει την παροχή αυτή σε περίπτωση παραβίασηςτων όρων του παρόντος.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
    Η διαχείριση και προστασία τωνπροσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του 
bronzallure.gr υπόκειται  στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου γιατην προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήραόπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής ΠροστασίαςΠροσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000)και του ευρωπαϊκού δικαίου.

    Εάνκάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας τωνπροσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μηχρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

    Οδιαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεδύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) γιακανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιεςκαι μόνο αρχές.
    Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με ταπροσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά γιαλόγους επικοινωνίας.
    Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί ναεπικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξηπροσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
    Επισκέπτες / χρήστες του δικτυακούτόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδεςτου δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους καιδεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωσηυποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο διαχειριστής διαγράφει τις σχετικέςπληροφορίες.
    Ο διαχειριστής είναι δυνατόν ναεπεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει γιαλόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

IP Addresses 
    
Hδιεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internetκαι στη συνέχεια ο κόμβος αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωσηστατιστικών στοιχείων.

Cookies
    Το Δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί 
cookiesγια την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων τουΔικτύου (π.χ. newsletters). Τα cookiesείναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη /χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τονυπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δικτύου, γιαστατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οιυπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατάτέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookiesσε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή τηςχρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμεί τηνχρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχειπεραιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 "Δεσμοί" (links)προς άλλα sites
    Το 
bronzallure.grδεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτικήπροστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα τωνυπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων σταοποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinksή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθείκατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχαwebsitesκαι σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιώντους. Το bronzallure.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ήαποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websitesκαι των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτεάλλο τρόπο.

 "Δεσμοί" (links)προς το Δίκτυο

    "Δεσμοί" προς το Δίκτυο επιτρέπονταιμόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν(ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύτου Δικτύου και του παραπέμποντας σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι "δεσμοί"αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinksκαι όχι μέσω εικόνων.


Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά μετην ιστοσελίδα μας ή για τις μεθόδους της ηλεκτρονικής αγοράς, επικοινωνήστεμαζί μας:
με
 e-mail: bronzallure@gmail.com
στα γραφεία μας: 
Bronzallure Greece Jewellery,Κολοκοτρώνη  & Χαβρίου 2, 3ος όροφος,Αθήνα, Τ.Κ. 10562, Αττική.
Τηλεφωνικά: 210 3316 251 / 210 3316 252
Φαξ:
 210 3238 935
Κινητό:
 694 4305 547

Σας ευχαριστούμε πολύ πουδιαβάσατε, κατανοήσατε και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης τις ιστοσελίδας bronzallure.gr.